Hélia n.o.

Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých mužov

Hélia n.o., Domov sociálnych služieb Hélia je nezisková organizácia, ktorú svojim rozhodnutím č. 2008/07478, zo dňa 04.06.2008 re­gistroval Obvodný úrad v Banskej Bystrici, odbor všeobecnej vnútornej správy podľa ust.§ 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR SR č. 35/2002, Z.z. pod číslom OVVS NO-16 2008.

Vykonávané činnosti v DSS Hélia

V DSS sa vykonávajú odborné, obslužné a ďalšie činnosti, DSS zabezpečuje vykonávanie týchto činností a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom. V domove sociálnych služieb sa

a.) poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • vreckové a vecné dary
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b.) zabezpečuje:

 • pracovná terapia
 • záujmová činnosť

c.) utvárajú podmienky na

 • úschovu cenných vecí

INFORMÁCIA:

Všetky dokumenty (cenník, EON, ochrana osobných údajov – povinné informovanie) sa nachádzajú v sekcii VEREJNÉ OBSTARÁVANIE