Hélia n.o.

Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých mužov

Poskytovanie sociálnej služby

Hélia n.o. poskytuje nasledovné sociálne služby:

Podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona č.448/2008 sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:

ods. 1: poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje
ako celoročná sociálna služba.

DSS Hélia je povinný vykonávať tieto činnosti:

odborné:

 • základné sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
 • pracovná terapia
 • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

obslužné:

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:

 • osobné vybavenie
 • úschova cenných vecí
 • záujmová činnosť
 • kultúrna činnosť
 • rekreačná činnosť
 • rehabilitačná činnosť
 • vreckové

doplnkové služby:

 • kaderníctvo
 • pedikúra
 • cirkevné obrady