Hélia n.o.

Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých mužov

BIBLIOTERAPIA

Biblioterapia ako vedný odbor je jednou zo psychoterapeu­tických techník v klinickej psychológii a psychoterapii. Využíva pôsobenie kníh, alebo textov na čitateľa – klienta. Odporúča sa u introvertných – samotárskych alebo racionálne založených klientov. Aplikuje sa u niektorých druhov schizofrénie, neuróz, alkoholizmu, toxikománie, ale aj mentálnej retardácie. Patrí k rozptyľujúcim činnostiam, zahŕňa aj také aktivity, ktorými si jednotlivci zvyšujú úroveň vedomostí , klienti môžu konfrontovať vlastné názory s názormi hrdinov, ale aj s ostatnými v skupine a spoločne hľadať rozličné spôsoby riešenia konfliktov. Spoločné čítanie vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť k dôverným rozhovorom. Môže sa pokračovať diskusiou a výmenou názorov. Je to spôsob ako odbúravať stres a napätie.

ARTETERAPIA

Artererapia znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a vypovedaná hodnota. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad. Výtvarná výchova ako krúžková činnosť je jednou z hlavných súčastí našej výchovnej práci . Veľký význam má, keď je vedená aj ako samostatný krúžok, do ktorého sa klienti pre zvedavosť tvoriť niečo nové radi prihlásia. Kreslenie má veľký význam pre klientov už od najútlejšieho veku, hoci v našom zariadení máme klientov s rôznymi poruchami písania, čítania a tak u týchto klientov sa často prejavuje aj porucha v kreslení. Hoci túto vedomosť máme i takíto klienti radi kreslia a dosahujú pekné výsledky. Na výtvarnej výchove sa začína pracovať u mladších klientov najprv ceruzkou, pastelkami, fixkami. Na rozvoj jemnej motoriky používame aj plastelínu. Potom sa pracuje s vodovými farbami, kde začíname prácou s prstami (namáčanie prstov do vody, farby a vytláčanie na výkres napr. slnko, kuriatko i rôzne postavy,podľa fantázie klientov. Starší klienti už majú vedomosti o farbách a ich význame. Preto je pre nich už zaujímavá práca so sádrou, hlinou, kožou, látkou, rôznymi druhmi papiera, korálkami, drôtom, sklom.

DRAMATOTERAPIA

Dramatoterapia je metóda využívajúca rôzne formy hrania divadla – psychodrámu, sociodrámu, bábkové divadlo, rolové hry, pantomímu, etudy. Využíva sa pri integrovaní klientov s telesným, ale aj duševným postihnutím. Cez hranie rolí si môžu efektívne riešiť problémy, rozvíjať sociálne cítenie, tvorivosť, prehlbovať spoluprácu, vzájomné vzťahy v skupine, uľahčovať pochopenie druhých. Rozvíja sa vyjadrovanie, tvorivosť, empatia, fantázia. klienti sa učia precvičiť si rôzne situácie z bežného života a lepšie sa zorientovať v medziľudských vzťahoch. V dramatoterapii ide o pôsobenie na osobnosť cez umeleckú oblasť v rovine „Ako by“. Využitím dramatoterapie sa môžeme vyhnúť metodickým nedostatkom, ako je nezdravá súťaživosť a úsilie dosiahnuť víťazstvo za každú cenu, upútať na seba pozornosť. Klienti sa učia byť zodpovednejší, snažia sa spolupracovať a navzájom si pomáhať.

ROZVÍJANIE MOTORIKY

Jemná motorika

Precvičovanie jemnej motoriky je zamerané na rozvoj jemných pohybov, ktoré umožňujú lepšiu kontrolu a lepšiu koordináciu prstov, rúk, očí atď. Sústreďuje sa na zlepšenie činnosti horných končatín. Tieto hry a cvičenia sú základom k tomu, aby sa klienta naučilo písať, získalo zručnosti, ktoré zahŕňajú tak stránku vnímania a stránku motorickú. Ako by mohol klient správne držať ceruzku a opisovať jednotlivé znaky v obmedzenom priestore, zľava doprava, keby predtým nemalo skúsenosti s uchopením predmetov, manipuláciou s nimi, necvičilo uchopovanie malých predmetov, strihanie, nalepovanie, navliekanie a pod. Cvičenia jemnej motoriky majú zlepšiť všetky pohyby klienta, ovládať ich s čo najväčšou jemnosťou, aby mu umožnili pracovať s presnosťou, ľahko a uvoľnene. Schopnosť ovládať svaly jemnej motoriky stojí za mnohými rutinnými činnosťami ako sú napríklad písanie, rozprávanie, schopnosť odomknúť kľúčom dvere, urobiť si čaj a mnohé iné. Vďaka tejto schopnosti môžeme siahať na predmety, dotýkať sa ich, manipulovať s nimi, koordinovať ruky so zrakovým vnemom, rozprávať a hýbať očami.

Hrubá motorika

Rozvoj schopnosti ovládať svaly hrubej motoriky sa týka veľkých svalových skupín ovládajúcich hlavu, ramená, ruky, chrbát, brucho a nohy. Precvičovaním a posilňovaním svalov je možné proces rozvoja urýchliť a zlepšiť. Činnosti sú zamerané na celkové pohyby – na zapojenie tela ako celku,na koordináciu pohybov celého tela. Vhodné je využiť jednoduché hry, kde klient zapája pohyb tela, ale i pozornosť, pamäť. Ovládanie hrubej motoriky je dokonalou súhrou mozgu, nervového systému a svalov.

MUZIKOTERAPIA

Muzikoterapia je použitie hudby na dosiahnutie terapeutických cieľov – upravovanie, udržiavanie a zlepšovanie mentálneho a fyzického zdravia. Je to aplikovanie hudby tak, aby prinieslo vhodnú zmenu v správaní klienta. Tieto zmeny umožňujú človeku dospieť pomocou terapie k zážitkom, k väčšiemu porozumeniu seba a sveta okolo seba a dosiahnuť pritom lepšie prispôsobenie sa spoločnosti. Muzikoterapia je zameraná na ovplyvňovanie procesov učenia, komunikácie a sociálnej integrácie. Zlepšuje kognitívnu funkčnosť /vnímanie, pamäť, pozornosť/ a telesnú funkčnosť /podpora pohybu a podpora reči/ organizmu. Jej ťažiskom je rozvíjanie osobnosti, senzomotorických a sebaobslužných zručností a zlepšenie sociálnej integrácie ľudí s mentálnym, telesným alebo zmyslovým postihnutím.

ERGOTERAPIA

Pracovná terapia – ergoterapia – liečenie pracovnou zručnosťou, pri ktorom sa využíva účinok práce na liečenie chorého organizmu alebo narušenej psychiky. Je jedna z najvýznamnejších a najúčinnejších rehabilitačných prostriedkov tým, že pôsobí cez motorickú oblasť, ktorá je dobre prístupná. Dôležitým faktorom pri pracovnej terapii je striedanie aktivity, oddychu, napätia, uvoľnenia, čím u sledovaného klienta dosahuje pocit sebaistoty, stimuluje sa aktivita mozgovej kôry, vyvolávajú sa optimistické emócie, prebúdzajú sa životné záujmy a kladne sa ovplyvňujú vzťahy medzi klientmi navzájom ako aj pracovníkmi a okolitým obyvateľstvom. Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislost klientov v domácom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšiť ich kvalitu života. ( sebaobsluha, upratovacie práce, pomoc pri príprave stravy, praní a žehlení , pílenie drevených doštičiek, zatĺkanie klincov, šroubovanie a vyrábanie jednoduchých výrobkov z dreva, plastu, pomoc pri úprave okolia zariadenia, pestovateľske práce, atď.)

GARDENTERAPIA

V rámci tohto prístupu učíme klientov zručnostiam potrebným pre život, estetizácii prostredia a enviromentálnemu cíteniu. Pri polievaní a ošetrovaní kvetov a v rámci pobytu vonku klienti spoznávajú prírodu, zvieratká, učia sa starať o živú prírodu v našej záhrade, orientovať sa v priestore s prepojením aj na pohybovú terapiu. Tieto výchovné programy podporujú a rozvíjajú elementárne zručnosti, základné pracovné návyky, ktoré rozvíjajú a zdokonaľujú jemnú motoriku, motorickú koordináciu.

ANIMOTERAPIA

Animoterapia je liečenie pomocou zvierat, pričom sa využívajú pozitívne účinky rôznych druhov zvierat na psychické, ale tiež fyzické zdravie človeka. Animoterapia sa využíva pri rôznych zdravotných problémoch. Je výbornou pomôckou pri liečbe telesne či mentálne postihnutých klientov. Vďaka animoterapii dochádza k rozvoju sociálneho cítenia, k podpore verbálnej i neverbálnej komunikácie, ďalej tiež k rozvoju hrubej aj jemnej motoriky. Okrem toho animoterapia pomáha zlepšiť koncentráciu a pamäť a nezanedbateľné sú účinky na psychickej úrovni – teda pozitívny vplyv na psychiku človeka.

Canisterapia

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pes udržuje duševne zaostalého človeka v pozornosti dlhšie ako iné objekty, pozoruje a skúma ho. Udržuje ho v aktivite. Dotyky a hladenie uspokojujú potrebu po nežnosti, ktorá je u nich mnohokrát zvýšená. Je výchovným prostriedkom: ako sa správne chovať k zvieratám, neskôr k ľuďom. Zvyšuje samostatnosť a zodpovednosť. Motivuje k rehabilitácii a rozvoju jemnej motoriky (hádzaním loptičky, hladkaním, napodobňovaním činnosti psa…), podnecuje k naháňaniu a skákaniu pri hre a tým k rozvoju motorických schopností. Prispieva k zníženiu osamelosti a uzavretosti, podporuje spontánnosť prejavu.

Felinoterapia

Termín felinoterapia pochádza z latinčiny zo slova felis t.j., mačka. Je to jedna z foriem zooterapie. Prítomnosť mačiek navodzuje príjemné účinky a pozitívne emócie, čím dokáže výrazne prispieť k zvýšeniu účinku liečby psychických problémov, v neposlednom rade napomáha prítomnosť zvieratka aj k upokojeniu a zníženiu tlaku. Ide v jednoduchom slova zmysle o využitie pozitívneho pôsobenia kontaktu človeka s mačkou, poskytujúceho motivačný podnet k odpočinku, stabilizácii a uzdraveniu človeka.

Hipoterapia

Hipoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziolo­gických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie psychologie a resocializácie. V rámci hipoterapie klienti s ohľadom na svoj handicap sa učia jazdiť na koni. Postupne sa vytvárajú u nich pozitívne zmeny chovania , zmierňujú sa prejavy niektorých duševných porúch alebo zmyslového deficitu.