Hélia n.o.

Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých mužov

Záujmová činnosť

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa soc. služby. Kultúrno-záujmovú, výchovno-terapeutickú, rekreačnú a športovú činnosť v zariadení zabezpečujú zamestnanci na základe vypracovaného plánu kultúrnych, športových a spoločenských aktivít. Aktivity prebiehajúce mimo areálu zariadenia sa uskutočňujú formou kultúrnych vystúpení pri významných spoločenských udalostiach, účasťou na kultúrnych podujatiach usporiadaných kultúrnymi inštitúciami, na športových podujatiach, turistických vychádzkach a spoločných rekreačno-rekondičných pobytoch.